Novi Put

Ciljevi, misija, vizija

Operativan i registrovan na nivou BiH od 2010. godine, Novi put je fokusiran na prevenciju trgovine ljudima i aktivnu borbu protiv zlostavljanja djece, dječije pornografije, pedofilije, rodno zasnovanog nasilja,  prepoznavši snažnu vezu između svih negativnih pojava, te jedina u Hercegovini koja vodi besplatan savjetodavni centar za djecu žrtve svih oblika zlostavljanja. Prepoznavši višestruke oblike ranjivosti svojih ciljnih grupa i korisnica, Novi put nastoji rasvijetliti uzročno-posljedične veze između različitih problema, te pružiti holistički odgovor i podršku žrtvama, te ženama i djeci u riziku.

Organizacija raspolaže snažnim ljudskim kapitalom, znanjem o zakonodavnom i regulativnom okviru, koje proističe iz obrazovnog i profesionalnog identiteta pojedinki koje su udružene oko ciljeva Novog puta, te iskustva iz rada za La Stradu BiH.

Novi put kao član aktivno doprinosi radu međunarodne platforme nevladinih organizacija La Strada International NGO Platform  (http://lastradainternational.org/ngo-platform), sa sjedištem u Nizozemskoj, Svjetskoj alijansi za borbu protiv trgovine ženama GAATW (https://gaatw.org/members/europe), Europskoj mreži nevladinih organizacija protiv trgovine ljudima, eskploatacije i ropstva (ENPATES), kao i BiH mreže protiv trgovine ljudima RING, te mreže Snažniji glas za djecu. Također je partnerska organizacija Ministarstvu sigurnosti BiH, u svojstvu članice Državnog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Novi put učestvuje u izradi nacrta, predlaganju i reviziji svih relevantnih planova, akcionih planova i strategija u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, dječije pornografije i pedofilije, kao jedna od nekolicine aktivnih hercegovačkih nevladinih inicijativa.

Novi put od 2015. godine učestvuje u velikom svjetskom Globalnom medijskom projektu Svjetske alijanse za kršćanske komunikacije, s ciljem analize medijskog jezika i pristupa u portretiranju i predstavljanju žena u medijima.

Glavno polje djelovanja je usmjereno ka prevenciji svih oblika trgovine ljudima, nasilja nad ženama i djecom, aktivno se boreći protiv pedofilije i dječije pornografije.

Intervencije su osmišljene kroz četiri stupa djelovanja:

 • Novi put servisni centar za djecu – psihološko i socijalno savjetovanje za djecu žrtve svih oblika nasilja, kontinuiran razvoj saradnje s institucijama na svim nivoima, zagovaranje za promjene politika, utičući na djecu u riziku. Novi put osnažuje djecu na svim nivoima. Organizacija je uspostavila inovativan model rada s djecom u lokalnim zajednicama.
 • Podrška žrtvama trgovine ljudima – prvi pružaoci usluge, zaštita i savjetovanje žrtava, podška, fasilitiranje smještaja žrtava u dostupne namjenske smještaje koje vode druge organizacije; usluge pravnog savjetovanja, SOS telefona i olakšavaju komunikaciju i saradnju sa subjektima zaštite, odnosno institucijama koje su nadležni zaštititi i brinuti se o žrtvama
 • Zagovaranje, podizanje svijesti i prevencija - Novi put aktivno učestvuje u dizajnu i razvoju državnih, regionalnih i lokalnih politika prevencije trgovine ljudima, rodno zasnovanog nasilja i svih formi nasilja nad djecom. Organizacija aktivno sarađuje s akademskom zajednicom, pravosuđem i medijima, u komuniciranju poruka nediskriminacije i neophodnosti da se osigura zaštita svim kategorijama društva, a prventstveno djeci. Novi put dizajnira i provodi grass-root kampanje podizanja svijesti usmjerene ka prevenciji trgovine ljudima i svih formi nasilja nad djecom.
 • Linija za pomoć - za prijavu slučajeva trgovine ljudima i zlostavljanja djece, pružanje ad hoc pomoci te, po potrebi, daljnje upućivanje.

VIZIJA

Novi put prepoznat po snažnom identitetu braniteljica ljudskih prava i doprinosu u borbi protiv trgovine ljudima, te svih oblika nasilja nad ženama i djecom.

MISIJA

Novi put štiti, služi i zagovara za prava žrtava trgovine, nasilja u porodici, nasilja nad djecom i za prava žena i djece u riziku.

ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI

 • Nekompromitirana posvećenost zaštiti i promociji prava ranjivih grupa, naročito žena i djece, u skladu s najvišim standardima zaštite ljudskih prava,
 • Poštovanje i borba protiv diskriminacije svih vrsta, uz razvijenu toleranciju i poštovanje prema različitostima,
 • Visoka profesonalna etika i posvećenost da se servisi profesionalno razviju usluge, uz potpun integritet, zaštitu privatnosti klijenata i u skladu s preporučenim standardima,
 • Imperative rodne ravnopravnosti i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja u svim formama
 • Poštovanje i aktivna borba protiv diskriminacije svih vrsta,
 • Predan i kontinuiran rad na izgradnji sistema u Bosni i Hercegovini, počevši od nivoa lokalne zajednice do nivoa svih institucija nadležnih da pruže zaštitu ranjivim grupama.

 PRIMARNI KORISNICI I CILJNE GRUPE

 • Žene – žrtve trgovine ljudima ili u riziku od trgovine ljudima, rodno zasnovanog nasilja ili u riziku od rodno zasnovanog nasilja;
 • Djeca – primarno žrtve nasilja, svih formi zlostavljanja djece, trgovine ljudima ili drugih formi nasilja ili rizika od nasilja,
 • Institucije – pružaoci različitih vrsta usluga – u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, državni i entitetski akteri zaduženi da dizajniraju, razvijaju i provode politike, planove i akcijske dokumente protiv trgovine ljudima i eksploatacije; kao i policija, tužiteljstva i obrazovne institucije koje pružaju podršku žrtvama ili osobama u riziku.
 • Porodice – s različitim oblicima društvenih problema i disfunkcionalnosti, izloženost riziku od trgovine ljudima, nasilja i zlostavljanja
 • Građani– pristup pravima, zagovaračke aktivnosti i sveobuhvatno unaprijeđenje usluuga građanima
 • Internet zajednica - korisnici Interneta – socijalnih mreža, djeca prisutna u online prostoru, kako bi ih se senzibiliziralo o prijetnjama i podržalo u prevazilaženju online zlostavljanja i neprikladnog izlaganja online zlostavljanju.

Udruženje Novi put prepoznaje specifične forme diskriminacije i ranjivosti koje pogađaju žene i djecu romske nacionalnosti, te se stoga dodatno fokusira na rad u romskim zajednicama, direktno pružajući podršku i radeći na prevenciji trgovine ljudima, nasilja i diskriminacije.

Novi Put

Association “New Road”

Više iz kategorije: « O nama Programi »
Prijavi se pa komentiraj

Kontakt info

 • Udruženje „Novi put“
 • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
 • tel:+387 36988022
 • mob +387 61240934
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top