Novi Put

Novi Put

Association “New Road”
URL web stranice: http://smartaddons.com

Internet HelpLine Prijava

Ovo je mjesto na kojem možete prijaviti sve neprimjerene sadržaje djecije pornografije ili bilo kakvog drugog oblika zlostavljanja koje ste vidjeli ili ste im bili izloženi posredstvom interneta, mobilne telefonije ili drugih komunikacijskih i telekomunikacijskih tehnologija.
Obratite nam se putem Kontakt forme ili putem Zopim chat opcije u donjem desnom dijelu naše stranice

Važne informacije o trgovini ljudima

Šta je trgovina ljudima?

Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem, jer najdrasticnije ugrožava osnovna ljudska prava – pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja… Trgovina ljudima, kao fenomen, stoji na suprotnoj strani u odnosu na poštovanje ljudskih prava.

Internet dječija pornografija i pedofilija

Internet je danas velika industrija i sredstvo pomocu kojeg se zaraduju ogromne kolicine novca, a taj novac se u velikom broju slucajeva zaraduje upravo preko djece.

Programi

„Novi put“ provodi svoje aktivnosti putem slijedećih programa:

Program prevencije i edukacije
Organiziramo treninge, seminare, okrugle stolove i predavanja za predstavnike nevladinih organizacija i institucija koji se u svom radu mogu susresti sa žrtvama trgovine ljudima (policija, socijalni radnici, sudije, ljekari, advokati, nastavnici u školama i sl.)
Povecavamo vidljivost problema trgovine ljudima u široj javnosti putem medijske kampanje širokog obima koja ce obuhvatati distribuciju spotova, radio džinglova, postera, brošura, pamfleta, prirucnika, kao i kroz neprestanu saradnju sa medijima, a sve u cilju podizanja svijesti javnosti o ovom problemu. Posebna pažnja se posvecuje radu sa mladima koji u opštem smislu predstavljaju kategoriju pod rizikom od trgovine ljudima. Za njih cemo organizirati radionice, predavanja, ulicne akcije, a aktivisti „Novog puta“ nastojat ce biti prisutni na svim dogadajima koji okupljaju veliki broj mladih.

Besplatno savjetovalište
Pružanje stručnih usluga psiho-socijalnog i pravnog savjetovanja ženama i djeci žrtvama svih oblika nasilja.

Program ekonomskog osnaživanja žena 
Radimo na promovisanju i realizaciji aktivnosti ekonomskog osnaživanja žena kako bi one imale sigurne prihode, pristojan posao i ekonomsku autonomiju.

Zagovaranje, podizanje svijesti i prevencija 
- Novi put aktivno učestvuje u dizajnu i razvoju državnih, regionalnih i lokalnih politika prevencije trgovine ljudima, rodno-zasnovanog nasilja i svih oblika nasilja nad djecom. Organizacija aktivno sarađuje s akademskom zajednicom, pravosuđem i medijima, u komuniciranju poruka nediskriminacije i neophodnosti da se osigura zaštita svim kategorijama društva, a prventstveno djeci i marginaliziranim kategorijama. "Novi put" dizajnira i provodi grass-root kampanje podizanja svijesti usmjerene ka prevenciji trgovine ljudima i svih formi nasilja nad djecom.

Linija za pomoć - za prijavu slučajeva trgovine ljudima i zlostavljanja djece, pružanje ad hoc pomoci te, po potrebi, daljnje upućivanje. Putem SOS telefona pruža se pomoc i podrška žrtvama trgovine ljudima, rodno-zasnovanog i nasilja nad djecom i njihovim porodicama, a građani mogu dobiti informacije o navedenim problemima i ostalim oblicima kršenja ljudskih prava.

Program umrežavanja
Da bi borba protiv svih oblika nasilja nad ljudskim bicćma u našoj zemlji bila efikasna, potrebna je snažna mreža aktivistkinja, aktivista i centara koja pokriva cijelu teritoriju naše zemlje. „Novi put“ je član najrelevantnijih svjetskih, evropskih i bh. mreža koje se bave borbom protiv navedenih pojava.

Ciljevi, misija, vizija

Operativan i registrovan na nivou BiH od 2010. godine, "Novi put" je fokusiran na prevenciju trgovine ljudima i aktivnu borbu protiv rodno-zasnovanog nasilja, zlostavljanja djece, dječije pornografije, pedofilije,  prepoznavši snažnu vezu između svih negativnih pojava, te jedina u Hercegovini koja vodi besplatan savjetodavni centar za djecu žrtve svih oblika zlostavljanja. Prepoznavši višestruke oblike ranjivosti svojih ciljnih grupa i korisnica, "Novi put" nastoji rasvijetliti uzročno-posljedične veze između različitih problema, te pružiti holistički odgovor i podršku žrtvama, te ženama i djeci u riziku.

O nama

Udruženje „Novi put”, sa sjedištem u Mostaru je osnovano 2010. godine na incijativu žena koje su stekle dugogodišnje iskustvo na prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima i različitih nasilja u porodici, dječije pornografije i pedofilije te u direktnom  radu sa potencijalnim i stvarnim žrtvama navedenih oblika nasilja. Osim navedenih aktivnosti, udruženje “Novi put” aktivno radi i na edukaciju marginaliziranih i ranjivih kategorija te promociji rodne jednakosti i ljudskih prava u saradnji sa svim relevantnim institucijama.
 “Novi put“ provodi svoje aktivnosti na podizanju svijesti i sprečavanju gore navedenih oblika nasilja putem programa podizanja svijesti,  prevencije i edukacije u okviru kojih  organizuje treninge, seminare, okrugle stolove, radionice  i predavanja za predstavnike nevladinih organizacija i državnih institucija. Posebna pažnja se posvećuje mladima koji u opštem smislu predstavljaju kategoriju pod rizikom od  trgovine ljudima, dječije pornografije i vršnjačkog nasilja i za njih se organizuju tematske  radionice i predavanja u savjetodavnom centru Udruženja “Novi put,” kao i direktne edukacije na terenu te putem uličnih akcija. Osim navedenih aktivnosti, Udruženje pruža savjetodavnu i primarnu psiho-socijalnu pomoć putem svoje telefonske i on-line linije za pomoć potencijalnim i stvarnim žrtvama pomenutih oblika nasilja.
Od samog početka svog rada „Novi put“ usko sarađuje sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima na pitanjima vezanim za trgovinu ljudima u BiH I Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH ,  a od  2012. godine odabrano je za člana užeg regionalnog monitoring tima Mostar (RMT), čija je svrha uspostavljanje dodatnih kapaciteta za poboljšanje funkcionalnih veza između nadležnih organa vlasti i nevladnih organizacija u BiH koje učestvuju u provođenju aktivnosti na sprečavanju trgovine ljudima.

Udruženje “Novi put” je članica BiH Mreža „Mreza za izgradnju mira”, „Sporazum plus“ te međunarodnih mreža La Strada International i  ENPATES (Evropska NVO platforma protiv trgovine ljudima, iskorištavanja i ropstva).

Seminar u okviru Transition programa

Od 31.05.-03.06.2011. predstavnici udruženja “Novi put” su prisustvovali seminaru na temu “Rad na terenu” u organizaciji NVO La Strada iz Češke republike.

Trening regionalnih monitoring timova, Mostar 19-20.04.2011.

Trening na temu „Smjernice o postupanju Regionalnih monitoring timova (RMT) za borbu protiv TLJ u BiH“ u organizaciji Ureda Državnog koordinatora za borbu protiv TLJ i CRS-a (Catholic Relief Services), a koji je podržan od strane USAID-a, je održan u Mostaru od 19-20.04.2011. Na njemu su uzeli učešće i predstavnici našeg Udruženja.

ENPATES I LSI platforma održana u Rimu od 5-7. aprila 2011.

Predstavnici Udruženja Novi put BiH su učestvovali na ENPATES (Evropska NVO platforma protiv trafikinga, eksploatacije i ropstva) konsultativnom sastanku, kao i sasastanku NVO platforme La Strade International koji su održani u Rimu od 5-7. aprila 2011.

Okrugli sto u organizaciji Udruženja „Novi put"

Dana 17. 09. 2010 godine predstavnici Udruženje „Novi put" organizirali su okrugli sto na temu „Pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava TLJ BiH državljana - teorija i praksa“.

Kontakt info

  • Udruženje „Novi put“
  • Adema Buća 10, 88000 Mostar, BiH
  • tel:+387 36988022
  • mob +387 61240934
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Top